Empty
Click + to add content
مهر 08, 1395
شهریور 19, 1395
برگزیده شدن دکتر عباس مصلی‌نژاد به عنوان پژوهشگر برجسته در جشنواره پژوهش و فناوری دانشگاه تهران ؛ سال خوب 1395
مرداد 29, 1393
سیاستگذاری ساختار قدرت در ایران برگزیده شده در بیست و سومین دوره جشنواره کتاب سال دانشگاهی در اسفند سال خوب 1393
مرداد 29, 1390
 سیاستگذاری اقتصادی؛مدل،روش و فرآیند برگزیده شده در نوزدهمین دوره جشنواره کتاب فصل در پاییز سال خوب 1390
صفحه 2 از 2 [2] بعدیانتها
جستجوی اخبار
دسته‌بندی اخبار
اشتراک خبرنامه
نام