Empty
Click + to add content
10تیر

کار احداث و تجهیز دبیرستان آریو مصلی نژاد در شهرستان اردبیل توسط بنیادفرهنگی مصلی نژاد در ۱۰ تیر ۱۴۰۲ پایان پذیرفت

مطالب مرتبط

ارسال نظر